3 oktober 2023

Veerpont voor scholieren

Korte termijn
Vanaf maandag 4 september beginnen de scholen weer. Dit betekent dat er een nieuwe en forse toestroom van fietsers komt bij de veerpont in Velsen, naast het verkeer dat al gebruikmaakt van de veerpont. Er is op dat moment maar 1 veerpont in de IJmond in de vaart. Die vaart zo goed mogelijk volgens de gecommuniceerde dienstregeling om in reistijd en aankomsttijd een betrouwbare overzet te bieden.


Het kan naar inschatting van het GVB met name rond een drietal vaarbeurten in de ochtendspits mogelijk erg krap worden. We willen allereerst fietsers en vervoer dat niet door de tunnel mag ruimte bieden op de veerpont. Enige overlast is waarschijnlijk niet helemaal te voorkomen. Zolang er sprake is van 1 veerpont verandert dat niet.


Afspraken met GVB en maatregelen vanuit Velsen
De bestaande NZK-veerpont wordt optimaal ingesteld. Dit houdt in dat de fietsdekken maximaal worden uitgeschoven om de grootst mogelijke hoeveelheid aan fietsers ruimte te geven en snel de ponten te kunnen op- en afladen.


Voor de komende drie weken wordt er ook extra personeel ingezet op de veerpont door het GVB. Dit is om het op- en afladen van de veerpont zo goed mogelijk te laten verlopen.


Als maatregel om het op de beide pontpleinen bij het op- en afladen van de veerpont en de
afwikkeling van het aan- en afrijden en het opstellen zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen, zet de gemeente Velsen begeleiders in. De begeleiders helpen in ieder geval gedurende de ochtendspits mee. Zij werken hierin goed samen met de bemanning.
Kortom, de inzet op extra bemensing van zowel GVB als Velsen is er om het voor iedereen zo soepel mogelijk te laten verlopen. We willen hierbij maximaal ruimte bieden aan fietsers op deze veerverbinding.


Aanlanding

Velsen blijft zoeken naar alternatieven en een tijdelijke veerpont. Daarom is er samen met GVB gekeken naar de situatie en de mogelijkheden. Aan de zuidzijde ligt de oude FastFerry-steiger. Aan de noordzijde ontbreekt deze infrastructuur. Er is op dit moment aan de noordzijde geen veilige mogelijkheid om een aanlanding te installeren die vanaf de dijk naar een pontsteiger leidt die niet in het nautisch profiel (vaarroute) komt te liggen van de hoofdvaarweg. Daarmee is er vooralsnog geen zicht op een werkend alternatief fietsveer, en ook onduidelijk welke aanpassingen er nodig zijn aan de zuidzijde. Belangrijk is dat de veerverbinding hoe dan ook veilig kan worden ingericht op het Noordzeekanaal. Hiervoor heeft de gemeente Velsen ook nog de hulpvraag uitstaan in de markt voor eventuele oplossingen. Vanuit aanlanding op de bestaande veerstoepen is bijvoorbeeld de veerpont Rozenburg-Maassluis bekeken, die nu stil ligt. Deze past echter wat betreft maatvoering niet in de huidige NZK- pontfuiken. We blijven doorzoeken in de markt naar wat wel kan.


Gesprekken
De gemeente Velsen blijft met alle partijen in de IJmond, de oevergemeenten langs het
Noordzeekanaal, de regio Zuid-Kennemerland, de provincie Noord-Holland en de MRA, het
ministerie en Rijkswaterstaat constructief in gesprek over de investering in en exploitatie van de nieuw te bouwen zesde veerpont.


Ook blijft gemeente Velsen in gesprek met het GVB en de gemeente Amsterdam over het
inregelen van de korte termijn vraagstukken, de uitgangspunten en opties voor wat betreft de langere termijn van de nieuwe NZK-veerpont.
Hoe verder?


Het college doet er met het GVB alles aan om de nieuwe situatie per 4 september 2023 zo goed mogelijk te organiseren met de ontstane schaarste zoals die zich aandient. Elke week gaan we met Amsterdam en GVB evalueren hoe de verkeerssituatie van de veerverbinding en veerpont zich ontwikkelt.


Na de eerste weken krijgen we meer duidelijkheid over de situatie en ingezette maatregelen. In de tussentijd blijft de lange termijnoplossing, het investeren in en het exploiteren van een nieuwe elektrische veerpont onderwerp van ambtelijke en bestuurlijke overleggen met alle betrokken partijen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen