1 oktober 2023

Zorgcentrum Geesterheem is niet meer toekomstbestendig

Uitgeest Het huidige gebouw van zorgcentrum Geesterheem, dat huisvesting en zorg biedt aan ouderen die 24 uurs-zorg nodig hebben, is niet toekomstbestendig.

De indeling van het gebouw voldoet niet veel langer meer aan de zware zorgvraag. Bovendien is er te weinig woonruimte, waardoor de wachtlijst oploopt voor Uitgeesters die deze zorg nodig hebben. Daardoor lopen Uitgeesters de kans om elders in de regio geplaatst te worden. 

Geen ruimte meer

Een voldoende groot zorgcentrum past niet op de huidige locatie van Geesterheem. Om te voorkomen dat de 24 uurszorg voor een lange periode wegvalt, moeten de huidige bewoners en het zorgpersoneel in Geesterheem bovendien kunnen blijven wonen en werken totdat een nieuw zorgcentrum gebouwd is en in gebruik genomen kan worden.


Om opzoek naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum is ViVa! Zorggroep in gesprek gegaan met de Diaconie van de Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot. De zorggroep wil onderzoeken of het haalbaar is om een nieuw centrum met zo’n 80 tot 100 woonzorgeenheden te realiseren op Volkstuinencomplex De Kuil, waarvan de grond in bezit is van de Diaconie. Op deze locatie is, naast de bouw van het zorgcentrum, ook plek voor de nieuwbouw van woningen. Woensdag 24 mei 2023 ondertekenden de Gemeente Uitgeest, ViVa! Zorggroep en de Diaconie een intentieovereenkomst voor de start van het haalbaarheidsonderzoek.

Grond beschikbaar

De Diaconie heeft aangegeven haar grond beschikbaar te willen stellen voor maatschappelijke doeleinden. De realisatie van een woon-zorgcomplex voor ouderen valt geheel binnen deze doelstelling. De extra woningen die op De Kuil kunnen worden bijgebouwd, zullen ook een sociaal karakter moeten krijgen. Gekeken wordt naar mogelijke locaties binnen Uitgeest om het volkstuinencomplex te verplaatsen. De Diaconie en ViVa! Zorggroep zijn hierover in gesprek met de volkstuindersvereniging.

Woningbouwprogramma

Als het nieuwe woon-zorgcentrum klaar is om in gebruik te worden genomen en bewoners en het zorgpersoneel naar de nieuwe locatie zijn verhuisd, kunnen op de Geesterheemlocatie nieuwe woningen worden gebouwd. Gedacht wordt aan een woningbouwprogramma met zelfstandige (senioren)woningen en gemeenschappelijke ruimten voor ouderen met een lichte zorgvraag. De gemeenteraad zal in mei aanstaande een woningbouwprogramma van dertien woningbouwlocaties in Uitgeest vaststellen. De nieuwbouw op De Kuil en op de huidige locatie van Geesterheem zijn daarin ook opgenomen. De voorbereidingen voor de bouw en de bouwtijd van het woonzorgcentrum zullen zeker drie jaar in beslag nemen.

Intentieovereenkomst

De intentieovereenkomst die wordt getekend door de Gemeente Uitgeest, ViVa! Zorggroep en de Diaconie heeft een looptijd van 18 maanden. Partijen gaan ervan uit dat, als het haalbaarheidsonderzoek positief uitpakt, er een samenwerkingsovereenkomst aangegaan wordt om het plan te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover volgt te zijner tijd. 

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen