24 februari 2024

Stand van zaken besluitvorming Provinciale Staten m.b.t. woningbouwplannen Spoorzone Beverwijk

Beverwijk – Zoals bekend is in december 2022 op instigatie van OV IJmond in een drietal brieven gericht aan het Gemeentebestuur van Beverwijk alsmede Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Holland, stelling genomen tegen de plannen van de gemeente Beverwijk om in de zogeheten “Spoorzone” grootschalige woningbouwplannen tot ontwikkeling te brengen.

Deze plannen behelzen ondermeer de bouw van woningen aan de kop van de haven /de Parallelweg, direct grenzend aan het bedrijfsterrein ”de Pijp”. Bovendien zijn deze woningen geprojecteerd binnen de Geluidzone van het bedrijfsterrein en hebben daarmee direct invloed op de gebruiksmogelijkheden en milieu categorieën (overwegend de op een na hoogste Milieu categorie V).

In onze brief van 7 december jl. is daar met kracht stelling tegen genomen, mede gebaseerd op alle ontvangen reacties van de direct betrokken havenondernemers. Inmiddels heeft er op 3 januari 2023 een afstemmingsoverleg met de Gedeputeerden Cees Loggen en Rosan Kocken plaatsgehad op het Provinciehuis te Haarlem. Kort voor dit gesprek werd duidelijk dat Provinciale Staten met grote meerderheid hebben ingestemd met de ter vaststelling voorliggende Provinciale Nota Zeehavens, onder handhaving van het provinciale standpunt dat woningbouw in de directe nabijheid van het Beverwijkse haven bedrijfsterrein niet wenselijk wordt geacht.

OV IJmond heeft de Havenondernemers van Haven “de Pijp” in Beverwijk hierover geïnformeerd.

Voor meer informatie: lees hier de volledige brief.

Dit artikel is een samenwerking met www.ovijmond.nl

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meest gelezen